ชื่อโครงการ : โครงการขับเคลื่อนผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ ประจำปี 2562
หลักสูตร :  โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไม้ผล เทคโนโลยีปุ๋ยเพื่อการผลิตส้มโอขขาวแตงกวาอย่างมีประสิทธิภาพ
ระยะเวลา/สถานที่ : วันที่ 9 กันยายน 2562 ณ วัดบึงโพธิ์  ตำบลโพธิ์ประทับช้าง อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร
รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม
 1. นางหรอน นาคสอาด
 2. นางสละ ม่วงทอง
 3. นายจำลอง ฉ่ำจิตร
 4. นางดวงใจ อินตะมะ
 5. นายวิโรจน์ หงษ์สัมฤทธิ์
 6. นางบุญชม หงษ์สัมฤทธิ์
 7. นายสาโรจน์ เฟื่องเพียง
 8. นายสมเจต ซุ้มประดิษฐ์
 9. นางสาวสุวิดา ชื่นอมรกุลชัย
 10. นางสาววณิพา จันทร์สนิท
 11. นางสาวพรอุมา สุขหนุน
 12. นางสมควร เมืองทอง
 13. นางทวี สาทช้าง
 14. นางสมคิด ปานทิม
 15. นายประนอม อินตะมะ
 16. นางสำรวม ฉ่ำจิตร
 17. นางสาวรัตนประภา ฉ่ำจิตร
 18. นายเมธี วีระศักดิ์ตระกูล
 19. นายบรรเจิด บัวดี
 20. นางสาวรัชต์นรินทร์ ซิ้มประดิษฐ์
 21. นายอัครวงษ์ อภิรัตน์
 22. นายสุชาติ เพ็งแพ
 23. นางสาวกาญจน์ศิริ ขนิษดา
 24. นางแววตา จันทร์ประเสริฐ
 25. นายอภิรักษ์ วงค์คำจันทร์
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตร
13 ม.6 ต.โรงช้าง อ.เมือง จ.พิจิตร 66000
โทร.056-990035 , 056-990040 โทรสาร 056-990036
Mail : phorc_pct@hotmail.com