โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
ชื่อโครงการ : การฝึกอบรมภายใต้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและโครงการพิเศษ
เรื่อง :  การปฏิบัติดูแลต้นไม้ผลในด้านการปลูก การดูแลรักษา และการขยายพันธุ์
ระยะเวลา/สถานที่ : วันที่ 30 กรกฎาคม 2562 ณ โรงเรียนสากเหล็กวิทยา อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร
รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม
 1. นายกฤษฏิ์ รุ่งฉัตร
 2. นายนันธ์กานต์ วงษ์ศิษย์
 3. นายปรเมษต์ ยาเรือนมิตร
 4. นายธนารัตน์ เทพประมวล
 5. นายธเนศ ฉ่ำมา
 6. นางสาวสุพรรณี มณีสวัสดิกุล
 7. นายปิยะ สงเคราะห์
 8. นายธนพล จินดามัง
 9. นายภูวลิน ระโยธี
 10. นายมงคล พัดศรี
 11. นายภูตะวัน บุญมี
 12. นายศิวกร ลำภูเงิน
 13. นายธีรพันธ์ นาทันสุข
 14. นางสาวประสิตา อ่องแดง
 15. นางสาวณัฐชนก มีเทียม
 16. นางสาวดาริน ชูไชยภูมิ
 17. นางสาวสิรีธร จันดวง
 18. นางสาวกัญญารัตน์ คงมาศ
 19. นางสาวพรรณพัชร คำแก้ว
 20. นางสาวกุลปรียา นากลาง
 21. นางสาวธนัญญา นิลคง
 22. นางสาวนภัสสร ศรีบุญเรือง
 23. นางสาวปาณิสรา คำปิง
 24. นางสาวชนากานต์ ผลสุระ
 25. นางสาวณัฐนิชา กรุธไทย
 26. นางสาวมุฑิตา มูลไชยสุข
 27. นางสาวอธิชา ธรรมดา
 28. นางสาวกัลยารัตน์ สุรทองดี
 29. นางสาววนิดา มารศรี
 30. นางสาวจุฑามาศ ขาวทรงธรรม
 31. นางสาววริยา พวงเพ็ง
 32. นางสาวทิพย์สกนธ์ สิวการ
 33. นางสาวญาณ์จฉรา เนียมน้อย
 34. นางสาวปทัมพร แพจันทร์
 35. นางสาวเบญญาภา แสนคำลาง
 36. นางสาวศศิวิมล ยุปานันท์
 37. นางสาวธนธิดา ทวีบูรณ์
 38. นางสาวน้ำหนึ่ง เจียมอยู่
 39. นางสาวชมพูพันธุ์ทิพย์ สารส
 40. นางสาวนงนภัส กางแก้ว
 41. นายนฤพล พุมมา
 42. นางสาวศิรินทรา สูงแข็ง
 43. นางสาวชมพูนิกข์ แก้วบุดดี
 44. นางสาวโสมณัส คำมี
 45. นางสาวริญญาภัทร์ ศิริภักด์วิมล
 46. นางสาวรติรัตน์ คีรีวรรณ์
 47. นางสาววิภาวี โคตะนนท์
 48. นางสาวนิชาพรรณ ทรัพย์มา
 49. นางสาวแก้วตา อุดม
 50. นางสาววรรณภา เนียมสกุล
 51. นายเรวัตร์ เนตเพ็ง
 52. นายจิรัฐรภาค มณีธรรม
 53. นางสาวการะเกด ทาดา
 54. นางสาวทิพย์วรรณ จันทร์พุ่ม
 55. นางสาวสิริวิมล ยางชัยภูมิ
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตร
13 ม.6 ต.โรงช้าง อ.เมือง จ.พิจิตร 66000
โทร.056-990035 , 056-990040 โทรสาร 056-990036
Mail : phorc_pct@hotmail.com