ชื่อโครงการ : เกษตรอินทรีย์
หลักสูตร :  ฝึกอบรมหลักสูตร "สารชีวภัณฑ์และปุ๋ยชีวภาพในการผลิตพืชอินทรีย์"
ระยะเวลา/สถานที่ : 18 กันยายน 2562 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว ต.ห้วยแก้ว อ.บึงนาราง จ.พิจิตร 66000
รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม
 1. นายไสว ผาสุขใจ
 2. นางสาวนุชศิลา ทองสุขดี
 3. นายฝาน การะภักดี
 4. นายจันทรา  แสนโคตร
 5. นางรำเพลิน  ฤทธิ์กระจาย
 6. นางวิภา  คำโย
 7. นางบุญพา   จานแก้ว
 8. นายวีระชัย  วงษ์บุตตะ
 9. นายพิทักษ์  สายเบาะ
 10. นางสาวประนัดดา  อินทร์สุข
 11. นางสาวหนูแดง  กองสินแก้ว
 12. นางสาวนพวรรณ  แสนโตร
 13. นางสาวทองใบ  สาระคาม
 14. นางลัด  บุญช่วย
 15. นางเพียร  กองสินแก้ว
 16. นางเจียน  คำเสวก
 17. นางบุญพูล บุญแสงกอง
 18. นายจ่อย  บุญไทย
 19. นางหนูกาญจน์ น้อยหาญ
 20. นางสุวรรณา  มุกดากร
 21. นางจริยา  เกตุมณี
 22. นางนวนตาล  คำเสวก
 23. นายทวี แสนโคตร
 24. นายวิละ  สวัสดี
 25. นางบุปผา  สุขไชยนาม
 26. นางทองสุข  กันปี
 27. นายสมบูรณ์  มีบุญ
 28. นางคำผอง  กองสินแก้ว
 29. นายบุญโฮม  กองสินแก้ว
 30. นางสมจิตร  มั่นจิตร์
 31. นายประวิทย์  เจนจบ
 32. นางจินดา  แสนโคตร
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตร
13 ม.6 ต.โรงช้าง อ.เมือง จ.พิจิตร 66000
โทร.056-990035 , 056-990040 โทรสาร 056-990036
Mail : phorc_pct@hotmail.com