ชื่อโครงการ : เกษตรอินทรีย์
หลักสูตร :  ฝึกอบรมหลักสูตร "การผลิตเมล็ดพันธุ์ผักอินทรีย์และมาตรฐานเกษตรอินทรีย์"
ระยะเวลา/สถานที่ : วันที่ 6 กันยายน 2562 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว ต.ห้วยแก้ว อ.บึงนาราง จ.พิจิตร
รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม
 1. นายสมบูรณ์ มีบุญ
 2. นางคำผอง กองสินแก้ว
 3. นายวิละ สวัสดี
 4. นางสาวหนูแดง กองสินแก้ว
 5. นายบุญโฮม กองสินแก้ว
 6. นางลัค บุญช่วย
 7. นางสุวรรณา มุกดากร
 8. นางสาวทองใบ สาระคาม
 9. นายพิทักษ์ สายเบา
 10. นายจันทรา แสนโครต
 11. นายวีระชัย วงค์บุตตะ
 12. นางนวมตาล คำเสวก
 13. นางรำเพลิน ฤทธิ์กระจาย
 14. นางบุปผา สุขไชยนาม
 15. นางวิภา คำโย
 16. นายจ่อย บุญไทย
 17. นางบุญพา จานแก้ว
 18. นางเจียน คำเสวก
 19. นายเก็บ โพธิ์เงิน
 20. นางเพียร กองสินแก้ว
 21. นางสมจิตร มั่นจิตร
 22. นายประวิทย์ เจนจบ
 23. นางสาวนพวรรณ แสนโครต
 24. นางสาวประนัดดา อินทร์สุข
 25. นางทองสุข กันปี
 26. นางบุญพูล บุญแสงกอง
 27. นางนารี กมขุนทด
 28. นายไสว ผาสุขใจ
 29. นางจริยา เกตุมณี
 30. นางจินดา แสนโครต

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตร
13 ม.6 ต.โรงช้าง อ.เมือง จ.พิจิตร 66000
โทร.056-990035 , 056-990040 โทรสาร 056-990036
Mail : phorc_pct@hotmail.com