ช่องทางรับฟังความเห็น
ชื่อ-สกุล
Email
ชื่อเรื่อง
ข้อควา่ม
 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตร
13 ม.6 ต.โรงช้าง อ.เมือง จ.พิจิตร 66000
โทร.056-990035 , 056-990040 โทรสาร 056-990036