มันเทศ พันธุ์ กวก.พิจิตร 3
มันเทศพันธุ์ กวก. พิจิตร ๓
ให้ผลผลิตมากกว่าพันธุ์ท้องถิ่น

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตร สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๒ ได้เสนอขอรับรองพันธุ์มันเทศสายต้น พจ.๐๖-๑๕ เป็นประเภทพันธุ์แนะนำ

ลักษณะเด่น

๑.ให้ผลผลิตเฉลี่ย ๓,๒๘๒ กิโลกรัมต่อไร่ มากกว่าพันธุ์ท้องถิ่น (มันกระต่าย) ร้อยละ ๒๒.๖

๒.มีปริมาณขนาดหัวที่ตลาดต้องการ (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางหัวตั้งแต่ ๒.๕๐ เชนติเมตรขึ้นไป) ร้อยละ ๘๙.๑ ของน้ำหนักรวม มากกว่าพันธุ์ท้องถิ่น ร้อยละ ๙.๑๐

๓. เนื้ออ่อนนุ่ม รสชาติหวานปานกลาง
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตร
13 ม.6 ต.โรงช้าง อ.เมือง จ.พิจิตร 66000
โทร.056-990035 , 056-990040 โทรสาร 056-990036