มะนาว พันธุ์ กวก.พิจิตร 2
มะนาวพันธุ์ กวก.พิจิตร 2

มะนาวพันธุ์ใหม่จากกรมวิชาการเกษตร

 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตร สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๒

ได้เสนอขอรับรองพันธุ์มะนาวสายต้น PCT 1-07-01-4 เป็นประเภทพันธุ์แนะนำ

และผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการวิจัยปรับปรุงพันธุ์พืช กรมวิชาการเกษตร วันที่ 8 สิงหาคม 2566

 

ลักษณะเด่น
๑. เจริญเติบโตเร็ว ให้ผลผลิตเร็ว เริ่มให้ผลผลิตเมื่ออายุ ๘-๑๒ เดือน
๒. ให้จำนวนเมล็ดต่อผลเฉลี่ย ๑.๙๗ เมล็ด น้อยกว่าพันธุ์เปรียบเทียบ จำนวนเมล็ดต่อผลเฉลี่ย ๒๔.๗ เมล็ด น้อยกว่าพันธุ์พิจิตร ๑ จำนวนเมล็ดต่อผลเฉลี่ย ๒๔.๗ เมล็ด

๓. ให้ความหนาเปลือกเฉลี่ย ๑.๙๘ มิลลิเมตร น้อยกว่าพันธุ์พิจิตร ๑ ความหนาเปลือกเฉลี่ย ๒.๓๒ มิลลิเมตร
๔. ให้ผลผลิตเฉลี่ย ๑,๐๕๐ กิโลกรัมต่อไร่ สูงกว่าพันธุ์แป้นรำไพ ร้อยละ ๑๔๑ เมื่ออายุต้น ๓ ปีศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตร
13 ม.6 ต.โรงช้าง อ.เมือง จ.พิจิตร 66000
โทร.056-990035 , 056-990040 โทรสาร 056-990036