งานผลิตพันธุ์พืชและปัจจัยการผลิต

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตร

ระเบียบกรมวิชาการเกษตร  และ ประกาศกรมวิชาการเกษตร

ที่เกี่ยวกับงานผลิตพันธุ์พืช และปัจจัยการผลิต

   ระเบียบกรมวิชาการเกษตร ว่าด้วยการจำหน่ายและแจกจ่ายพันธุ์พืชไร่และปาล์มน้ำมันของกรมวิชาการเกษตร พ.ศ. 2562
   ระเบียบกรมวิชาการเกษตร ว่าด้วยการจำหน่ายและแจกจ่ายพันธุ์พืชสวนของกรมวิชาการเกษตร พ.ศ. 2562
   ระเบียบกรมวิชาการเกษตร ว่าด้วยการจำหน่ายและแจกจ่ายปัจจัยการผลิตของกรมวิชาการเกษตร พ.ศ. 2562
   ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง กำหนดราคาจำหน่ายพันธุ์พืชไร่ พ.ศ. 2562
   ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง กำหนดราคาจำหน่ายพันธุ์พืชสวน พ.ศ. 2562
   ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง กำหนดราคาจำหน่ายปัจจัยการผลิตทางการเกษตร พ.ศ. 2562