งานผลิตพันธุ์พืชและปัจจัยการผลิต

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตร

ระเบียบกรมวิชาการเกษตร  และ ประกาศกรมวิชาการเกษตร

📣📣📣ระเบียบกรมวิชาการเกษตร ว่าด้วยการจำหน่ายและแจกจ่าย พ.ศ.2563

   ระเบียบกรมวิชาการเกษตร ว่าด้วยการจำหน่ายและแจกจ่ายพันธุ์พืชไร่และปาล์มน้ำมันของกรมวิชาการเกษตร พ.ศ. 2563
   ระเบียบกรมวิชาการเกษตร ว่าด้วยการจำหน่ายและแจกจ่ายพันธุ์พืชสวนของกรมวิชาการเกษตร พ.ศ. 2563
   ระเบียบกรมวิชาการเกษตร ว่าด้วยการจำหน่ายและแจกจ่ายปัจจัยการผลิตของกรมวิชาการเกษตร พ.ศ. 2563
 📢📢📢ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง กำหนดราคาจำหน่าย พ.ศ. 2563
   ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง กำหนดราคาจำหน่ายพันธุ์พืชไร่ พ.ศ. 2563
   ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง กำหนดราคาจำหน่ายพันธุ์พืชสวน พ.ศ. 2563
   ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง กำหนดราคาจำหน่ายปัจจัยการผลิตทางการเกษตร พ.ศ. 2563