งานผลิตพันธุ์พืชและปัจจัยการผลิต

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตร

ระเบียบกรมวิชาการเกษตร  และ ประกาศกรมวิชาการเกษตร

📣📣📣ระเบียบกรมวิชาการเกษตร ว่าด้วยการจำหน่ายและแจกจ่าย พ.ศ.2563

   ระเบียบกรมวิชาการเกษตร ว่าด้วยการจำหน่ายและแจกจ่ายพันธุ์พืชไร่และปาล์มน้ำมันของกรมวิชาการเกษตร พ.ศ. 2563
   ระเบียบกรมวิชาการเกษตร ว่าด้วยการจำหน่ายและแจกจ่ายพันธุ์พืชสวนของกรมวิชาการเกษตร พ.ศ. 2563
   ระเบียบกรมวิชาการเกษตร ว่าด้วยการจำหน่ายและแจกจ่ายปัจจัยการผลิตของกรมวิชาการเกษตร พ.ศ. 2563
 📢📢📢ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง กำหนดราคาจำหน่าย พ.ศ. 2563
   ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง กำหนดราคาจำหน่ายพันธุ์พืชไร่ พ.ศ. 2563
   ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง กำหนดราคาจำหน่ายพันธุ์พืชสวน พ.ศ. 2563
   ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง กำหนดราคาจำหน่ายปัจจัยการผลิตทางการเกษตร พ.ศ. 2563
 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตร

ขอประชาสัมพันธ์การจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ผักและกิ่งพันธุ์ไม้ผล ประจำปี 2564

เกษตรกรหรือท่านที่สนใจ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตร เลขที่ 13 ม.6 ต.โรงช้าง อ.เมือง จ.พิจิตร 66000

โทร. 056-990040 ,056-990035

กลุ่มงานผลิตพันธุ์ฯ โทร.089-566-3380 คุณศรีเวียง บัวชุม (นักวิชาการเกษตร)

สอบถามการจองคิวเมล็ดพันธ์ถั่วฝักยาว พจ.3 โทร.094-7101697 (คุณจอมขวัญ)