นายพินิจ เขียวพุ่มพวง

ผู้อำนวยการศูนย์ฯ

งานวิจัยดีเด่น

 

 

 

 

 

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 สถิติวันนี้

74 คน

 สถิติเมื่อวาน

125 คน

 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด

2088 คน
2088 คน
142614 คน

เริ่มเมื่อ 2009-06-18
 

 

กลุ่มงานบริหารทั่วไป


นางศรีเวียง บัวชุม
นักวิชาการเกษตร

 
นางสาวดาวรรณ สนคง
นักวิชาการเกษตร


น.ส.พีรดา แดนอ่วน
นักวิชาการเกษตร


นายสุดเขต ทองกลัด
นักวิชาการเกษตร


นางสาวทัศนีย์ คำแสง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 
นางสาวสุพัตรา ผาคำ
นักวิชาการเกษตร

 
ว่าที่ ร.ต.หญิงธัญญาพร พลัดบุญ
นักวิชาการเกษตร

 
นางสาววิไล เศษจันทร์
นักวิชาการเกษตร

 
นายถนอม ขาวโต
นักวิชาการเกษตร
   
นางสาวกันยารัตน์ ตันยา
นักวิชาการเกษตร

นายสัญญา วิจิตรเนตร
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ 
 
นายบุญเชิด แก้วสิทธิ์
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ 
 
น.ส.สุรีรัตน์ จันทรสุกรี
นักวิชาการเกษตร 

 
น.ส.สุธาทิพย์  หยุดยั้ง
นักวิชาการเกษตร

      
 กลุ่มงานเทคนิค   

 
นางมะลิ เขียวพุ่มพวง
เจ้าพนักงานการเกษตร


น.ส.พัชรรินทร์ ปิยะธนโภคิน
เจ้าพนักงานการเกษตร

นายคนอง พันทับ
เจ้าพนักงานการเกษตร

นางพิศสมัย ตันยา
เจ้าพนักงานการเกษตร
 
นายพีรชัย  ไชยวงศ์
เจ้าพนักงานการเกษตร
 
นายตระกูล จันทร์ประเสริฐ
เจ้าหน้าที่การเกษตร
  
นางพรทิพย์ ชัยอิ่นแก้ว
เจ้าหน้าที่การเกษตร
  
นางแววตา จันทรประเสริฐ
เจ้าหน้าที่การเกษตร

 
นายโชค ฤกษ์อุดม
ช่างเครื่องกล 


กลุ่มงานบริการ 
นางสุนันทา ทองกลัด
เจ้าพนักงานธุรการ

 
นางมนัสนันท์ ยศปัญญา
คนงานทดลองการเกษตร

 
นางสุประวีณ์ สุขขารมย์
คนงานทดลองการเกษตร

 
นางวันเพ็ญ ธรรมจารีย์
คนงานทดลองการเกษตร

  
นายบุญเหลือ ผะอบเหล็ก
คนงานทดลองการเกษตร
 
นางลำใย มนเดช
คนงานทดลองการเกษตร 
  
นางประจวบ บัวชุม
คนงานทดลองการเกษตร
  
นางจิระพันธ์ จันทร์ประเสริฐ
คนงานทดลองการเกษตร
  
นายกอด คงเนียม
คนงานทดลองการเกษตร
  
นางคนึง เต่าแก้ว
คนงานทดลองการเกษตร
  
นางชลอ บุญประสพ
คนงานทดลองการเกษตร
  
นายเชาว์ ราชวัตร
คนงานทดลองการเกษตร
 
น.ส.เตือนใจ เจริญหุ่น
คนงานทดลองการเกษตร
  
นายทวีศักดิ์ ไทยตรง
คนงานทดลองการเกษตร
  
นางทองห่อ สอนมณี
คนงานทดลองการเกษตร
  
นางน้ำเงิน ทองใบ
คนงานทดลองการเกษตร
  
นางบัวลอย ฤกษ์อุดม
คนงานทดลองการเกษตร
  
นางปราณี ทัดเที่ยง
คนงานทดลองการเกษตร

  
นายเพิ่ม คำงาม
คนงานทดลองการเกษตร

  
นางเพียง มนเดช
คนงานทดลองการเกษตร

  
นางมาลา อินสถิตย์
คนงานทดลองการเกษตร

  
นางวาริน มิ่งขวัญ
คนงานทดลองการเกษตร

  
น.ส.ศิริ วะสะศิริ
คนงานทดลองการเกษตร

   
นายสนม  บุญประสพ
คนงานทดลองการเกษตร

  
นายสนม พรมห์แก้ว
คนงานทดลองการเกษตร

  
นางกมลวัลย์ ชลมาก
คนงานทดลองการเกษตร

  
นางสมศรี เถาวัลย์
คนงานทดลองการเกษตร

  
นายสุเทพ บุญประสพ
คนงานทดลองการเกษตร

  
นายสุพจน์ ม่วงเอี่ยม
คนงานทดลองการเกษตร

  
นางสุมาลี หวังเจริญ
คนงานทดลองการเกษตร

  
น.ส.เสวก ส่งศรี
คนงานทดลองการเกษตร

  
นางสุนันท์ รัตนมงคล
พนักงานประจำสำนักงาน

  
นายนิติวัฒน์ เปียวัฒน์
พนักงานประจำสำนักงาน

  
นายณัฐทพงศ์ สวัสดิ์เมือง
พนักงานประจำสำนักงาน

  
นางสาวธัญญารัตน์ มณีรัตน์
พนักงานประจำสำนักงาน

   
นางสาวกาญจน์ศิริ ขนิษดา
พนักงานประจำสำนักงาน

  
นางสาวพรวิไล คลังสีดา
พนักงานประจำสำนักงาน

  
นายธนกร  อินทร
พนักงานประจำสำนักงาน

   
นายปรมินทร์ เพ็งแพ
พนักงานประจำสำนักงาน

  
นายณัฐวุฒิ  นรพงษ์
พนักงานประจำสำนักงาน

  
นางสาวสุธารัตน์ สุโข
พนักงานประจำห้องทดลอง

  
นายทรงพล จิตดี
พนักงานประจำห้องทดลอง

  
นางประเสริฐ เพ็งแพ
พนักงานประจำห้องทดลอง

  
นายปิยะ ยอดยิ่ง
พนักงานประจำห้องทดลอง

  
นายมานะ ศรีสุข
พนักงานประจำห้องทดลอง

 
นางอำพร หมอนสะอาด
พนักงานประจำห้องทดลอง 

 
นายชาญศักดิ์ สุทน
พนักงานประจำห้องทดลอง

  
นางสาวจอมขวัญ กลิ่นบุุบผา
พนักงานประจำห้องทดลอง

 
นายลิขิต ยุปานันท์
พนักงานประจำห้องทดลอง 

  
นายเทิดศักดิ์ อยู่คง
พนักงานประจำห้องทดลอง

 
นายขวัญชัย ศรีเลิศ
พนักงานประจำห้องทดลอง

   
นางสาวลักขณา ฤกษ์อุดม
พนักงานประจำห้องทดลอง

  
นายสุวรรณ์ พรมห์แก้ว
พนักงานประจำห้องทดลอง

  
นางสาวปาริฉัตร นวลแตง
พนักงานประจำห้องทดลอง

  
นางมยุรี ประสงค์ผล
พนักงานประจำห้องทดลอง

  
นายแดน ภู่นุช
พนักงานประจำห้องทดลอง

   
นายฐิติรัตน์ บุญพันธ์
พนักงานประจำห้องทดลอง 

 
นางสาวเมธินี จันทเดช
พนักงานประจำห้องทดลอง

 
น.ส.ศิริพันธุ์ รัตนมงคล
พนักงานประจำห้องทดลอง

 
นายพิเชษฐ ขนิษดา
พนักงานประจำห้องทดลอง


นายเอกพัฒน์ เมฑนันทไพศิฐ
พนักงานประจำห้องทดลอง

 
นายยุทธนา สืบเหล่ารบ
ลูกมือช่าง


นายวิชัย แซ่ตัน
ลูกมือช่าง

   

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตร

13 ม.6 ต.โรงช้าง อ.เมือง จ.พิจิตร 66000 โทร.056-990035 โทรสาร 056-990036

Mail : phorc_pct@hotmail.com , svppijit@doa.in.th

Copyright (c) 2006 by SVPPIJIT

Design by Free CSS Templates