นายพินิจ เขียวพุ่มพวง

ผู้อำนวยการศูนย์ฯ

งานวิจัยดีเด่น

 

 

 

 

 

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 สถิติวันนี้

38 คน

 สถิติเมื่อวาน

32 คน

 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด

539 คน
9082 คน
135512 คน

เริ่มเมื่อ 2009-06-18
 

 

กลุ่มวิจัยและพัฒนา


นางศรีเวียง บัวชุม
นักวิชาการเกษตร

 
น.ส.เตือนใจ เจริญหุ่น
คนงานทดลองการเกษตร


น.ส.พีรดา แดนอ่วน
นักวิชาการเกษตร


นายสุดเขต ทองกลัด
นักวิชาการเกษตร


นายบุญเชิด แก้วสิทธิ์
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์

 
นางสาวสุพัตรา ผาคำ
นักวิชาการเกษตร

 
นางมาลา อินสถิตย์
คนงานทดลองการเกษตร

 
นางสาววิไล เศษจันทร์
นักวิชาการเกษตร

 
ว่าที่ ร.ต.หญิงธัญญาพร พลัดบุญ
นักวิชาการเกษตร


น.ส.สุรีรัตน์ จันทรสุกรี
นักวิชาการเกษตร


น.ส.พัชรรินทร์ ปิยะธนโภคิน
เจ้าพนักงานการเกษตร


นายคนอง พันทับ
เจ้าพนักงานการเกษตร

 
นางพิศสมัย ตันยา
เจ้าพนักงานการเกษตร

 
นางมะลิ เขียวพุ่มพวง
เจ้าพนักงานการเกษตร


 
นางพรทิพย์ ชัยอิ่นแก้ว
เจ้าหน้าที่การเกษตร


นายขวัญชัย ศรีเลิศ
พนักงานประจำห้องทดลอง

 
นางสาวปาริฉัตร นวลแตง
พนักงานประจำห้องทดลอง

 
นายบุญเหลือ ผะอบเหล็ก
คนงานทดลองการเกษตร

 
นายลิขิต ยุปานันท์
พนักงานประจำห้องทดลอง

 
นายชาญศักดิ์ สุทน
พนักงานประจำห้องทดลอง

 
นางลำใย มนเดช
คนงานทดลองการเกษตร

 
นายบุญเลิศ มนเดช
คนงานทดลองการเกษตร

 
นายกอด คงเนียม
คนงานทดลองการเกษตร

 

 
นายสุพจน์ ม่วงเอี่ยม
คนงานทดลองการเกษตร

 
นางเพียง มนเดช
คนงานทดลองการเกษตร

 
นางน้ำเงิน ทองใบ
คนงานทดลองการเกษตร

 
นางสาวดาวรรณ สนคง
นักวิชาการเกษตร

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป


นายสัญญา วิจิตรเนตร
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ

 
นางสุนันท์ รัตนมงคล
พนักงานประจำสำนักงาน


นางสาวทัศนีย์ คำแสง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


นายตระกูล จันทร์ประเสริฐ
เจ้าหน้าที่การเกษตร

 
นางแววตา จันทรประเสริฐ
เจ้าหน้าที่การเกษตร

 
นายโชค ฤกษ์อุดม
ช่างเครื่องกล

 
นางสาวจอมขวัญ กลิ่นบุุบผา
พนักงานประจำห้องทดลอง

 
นางสาวสุธารัตน์ สุโข
พนักงานประจำห้องทดลอง

 
นายทรงพล จิตดี
พนักงานประจำห้องทดลอง

 
นางประเสริฐ เพ็งแพ
พนักงานประจำห้องทดลอง

 
นางอำพร หมอนสะอาด
พนักงานประจำห้องทดลอง

 
นายมานะ ศรีสุข
พนักงานประจำห้องทดลอง

  
นางสาวลักขณา ฤกษ์อุดม
พนักงานประจำห้องทดลอง

 
นายสุวรรณ์ พรมห์แก้ว
พนักงานประจำห้องทดลอง

 
นางสาวธัญญารัตน์ มณีรัตน์
พนักงานประจำสำนักงาน

 
นายณัฐทพงศ์ สวัสดิ์เมือง
พนักงานประจำสำนักงาน

 
นางมยุรี ประสงค์ผล
พนักงานประจำห้องทดลอง

 
นางสาวพรวิไล คลังสีดา
พนักงานประจำสำนักงาน

 
นายณัฐวุฒิ  นรพงษ์
พนักงานประจำสำนักงาน

 
นายธนกร  อินทร
พนักงานประจำสำนักงาน

 
นางมนัสนันท์ ยศปัญญา
คนงานทดลองการเกษตร

 
นางสุประวีณ์ สุขขารมย์
คนงานทดลองการเกษตร

 
นางวันเพ็ญ ธรรมจารีย์
คนงานทดลองการเกษตร

 
นางประจวบ บัวชุม
คนงานทดลองการเกษตร

 
นางจิระพันธ์ จันทร์ประเสริฐ
คนงานทดลองการเกษตร

 
นางคนึง เต่าแก้ว
คนงานทดลองการเกษตร

 
นางชลอ บุญประสพ
คนงานทดลองการเกษตร

 
นายเชาว์ ราชวัตร
คนงานทดลองการเกษตร

 
นายทวีศักดิ์ ไทยตรง
คนงานทดลองการเกษตร

 
นางทองห่อ สอนมณี
คนงานทดลองการเกษตร

 
นางบัวลอย ฤกษ์อุดม
คนงานทดลองการเกษตร

 
นางปราณี ทัดเที่ยง
คนงานทดลองการเกษตร

 
นายเพิ่ม คำงาม
คนงานทดลองการเกษตร

 
น.ส.ศิริ วะสะศิริ
คนงานทดลองการเกษตร

  
นายสนม  บุญประสพ
คนงานทดลองการเกษตร

 
นางวาริน มิ่งขวัญ
คนงานทดลองการเกษตร

 
นายเวศ ม่วงมงคล
คนงานทดลองการเกษตร

 
นางสมศรี เถาวัลย์
คนงานทดลองการเกษตร

 
นายสุเทพ บุญประสพ
คนงานทดลองการเกษตร

 
นายสนม พรมห์แก้ว
คนงานทดลองการเกษตร

 
นางกมลวัลย์ ชลมาก
คนงานทดลองการเกษตร

 
น.ส.เสวก ส่งศรี
คนงานทดลองการเกษตร

 
นายยุทธนา สืบเหล่ารบ
ลูกมือช่าง

 

 
นางสุมาลี หวังเจริญ
คนงานทดลองการเกษตร

 
นายแดน ภู่นุช
พนักงานประจำห้องทดลอง

 
นายปิยะ ยอดยิ่ง
พนักงานประจำห้องทดลอง

 
นางสาวเมธินี จันทเดช
พนักงานประจำห้องทดลอง

  
นายปรมินทร์ เพ็งแพ
พนักงานประจำสำนักงาน

  
นายฐิติรัตน์ บุญพันธ์
พนักงานประจำห้องทดลอง 

 


กลุ่มบริการวิชาการ

 
นางสุนันทา ทองกลัด
เจ้าพนักงานธุรการ


นายถนอม ขาวโต
นักวิชาการเกษตร

 
นายนิติวัฒน์ เปียวัฒน์
พนักงานประจำสำนักงาน

  
นางสาวกันยารัตน์ ตันยา
นักวิชาการเกษตร

 
นายเทิดศักดิ์ อยู่คง
พนักงานประจำห้องทดลอง

  
นางสาวกาญจน์ศิริ ขนิษดา
พนักงานประจำสำนักงาน

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตร

13 ม.6 ต.โรงช้าง อ.เมือง จ.พิจิตร 66000 โทร.056-990035 โทรสาร 056-990036

Mail : phorc_pct@hotmail.com , svppijit@doa.in.th

Copyright (c) 2006 by SVPPIJIT

Design by Free CSS Templates