นายพินิจ เขียวพุ่มพวง

ผู้อำนวยการศูนย์ฯ

งานวิจัยดีเด่น

 

 

 

 

 

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 สถิติวันนี้

75 คน

 สถิติเมื่อวาน

125 คน

 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด

2089 คน
2089 คน
142615 คน

เริ่มเมื่อ 2009-06-18
 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตร

Phichit Agricultural Research and Development Center

 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตร  ชื่อเดิม ศูนย์วิจัยพืชสวนพิจิตร ตั้งอยู่เลขที่ 13 หมู่ที่ 6 ตำบลโรงช้าง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร ระยะห่างจากตัวจังหวัดพิจิตร 8 กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมด 1,194 ไร่ พื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในเขตชลประทาน ซึ่งมีปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยตลอดปี 1,200 มม. ชุดดิน ของพื้นที่ภายในศูนย์แบ่งเป็น 3 ชุด คือ ชุดตะพานหิน ชุดอุตรดิตถ์ และ ชุดบางมูลนาก สภาพดินมีความเป็นกรด-ด่าง ประมาณ 6-7

การดำเนินงานของศูนย์

ฝ่ายบริหารทั่วไป มีหน้าที่ ดำเนินการเกี่ยวกับ งานสารบรรณ งานแผนงานและงบประมาณ งานการเงินและบัญชีและพัสดุ งานบุคคล และงานธุรการทั่วไป

กลุ่มวิจัยและพัฒนา มีหน้าที่

- ศึกษา วิจัย พัฒนา และทดสอบพืช/เทคโนโลยี การเกษตรที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่

- ศึกษา วิจัยและทดสอบพืช/สาขาวิชา ตามแผนงาน/โครงการวิจัยของกรม

- ผลิตพันธุ์คัด พันธุ์หลัก และพันธุ์ขยายเมล็ดพันธุ์หรือท่อนพันธุ์พืช และกระจายพันธุ์

กลุ่มบริการวิชาการ มีหน้าที่

- บริการวิชาการด้านพืชและปัจจัยการผลิตในพื้นที่รับผิดชอบ ถ่ายทอดเทคโนโลยี ตรวจสอบรับรองปัจจัยการผลิต และบริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ให้แก่ เกษตรกร ภาคเอกชน และเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งรับผิดชอบงานโครงการพิเศษ

- ควบคุม กำกับ กฎหมาย ในพื้นที่รับผิดชอบ

  

 

 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตร

13 ม.6 ต.โรงช้าง อ.เมือง จ.พิจิตร 66000 โทร.056-990035 โทรสาร 056-990036

Mail : phorc_pct@hotmail.com , svppijit@doa.in.th

Copyright (c) 2006 by SVPPIJIT

Design by Free CSS Templates