พระราชบัญญัติและกฎระเบียบต่างๆ ที่ผู้ประกอบการควรทราบ
ผู้ที่ผลิตปุ๋ยปลอมจะมีโทษตามกฎหมาย คือ

ผู้ที่ผลิตปุ๋ยเคมีปลอม : มีความผิดตามมาตรา 63 ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ห้าปีถึงสิบห้าปี และปรับตั้งแต่สองแสนบาทถึงสองล้านบาท 

– กรณีเป็นปุ๋ยชีวภาพปลอม ต้องระวางโทษกึ่งหนึ่งของปุ๋ยเคมี และ กรณีเป็นปุ๋ยอินทรีย์ปลอม ต้องระวางเป็นหนึ่งในสี่ของปุ๋ยเคมี ผู้ที่ขายหรือนำเข้าปุ๋ยเคมีปลอม มีความผิดตามมาตรา 64 ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สามปีถึงสิบปี และปรับตั้งแต่หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถึงสี่แสนบาท 

– กรณีเป็นปุ๋ยชีวภาพ ต้องระวางโทษเป็นกึ่งหนึ่งของปุ๋ยเคมี  และกรณีเป็นปุ๋ยอินทรีย์ปลอม ต้องระวางเป็นหนึ่งในสี่ของปุ๋ยเคมี 

ผู้ที่ผลิตปุ๋ยเคมีผิดมาตรฐาน : มีความผิดตามมาตรา 66 ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สองปีถึงห้าปี และปรับตั้งแต่แปดหมื่นบาทถึงสองแสนบาท  กรณีเป็นปุ๋ยชีวภาพต้องระวางโทษเป็นกึ่งหนึ่งของปุ๋ยเคมี และกรณีเป็นปุ๋ยอินทรีย์ปลอมต้องระวางเป็นหนึ่งในสี่ของปุ๋ยเคมี  

ผู้ที่ขายหรือนำเข้าปุ๋ยเคมีผิดมาตรฐาน : มีความผิดตามมาตรา 67 ต้องระวางโทษจำคุก ตั้งแต่หกเดือนถึงสามปี และปรับตั้งแต่สี่หมื่นบาทถึงสองแสนบาท 

ผู้ที่ขายหรือนำเข้าปุ๋ยเคมีเสื่อมคุณภาพ : มีความผิดตามมาตรา 68 ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 6 เดือน ถึง 2 ปี และปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงแปดหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ผู้ที่ผลิตปุ๋ยชีวภาพต่ำกว่าเกณฑ ์ : มีความผิดตามมาตรา 69 ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 1 ปีถึง 2 ปี 6 เดือน และปรับตั้งแต่สี่หมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท กรณีเป็นปุ๋ยอินทรีย์ต่ำกว่าเกณฑ์ต้องระวางโทษกึ่งหนึ่งของปุ๋ยชีวภาพ

ผู้ที่ขายหรือนำเข้าปุ๋ยชีวภาพต่ำกว่าเกณฑ์ : มีความผิดตามมาตรา 70 ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 3 เดือนถึง 1 ปี 6 เดือน และปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท กรณีเป็นปุ๋ยอินทรีย์ต่ำกว่าเกณฑ์ต้องระวางโทษกึ่งหนึ่งของปุ๋ยชีวภาพ

เอกสารหลักฐานในการยื่นคำขอใบอนุญาต 


อัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาต 
– ปุ๋ย 200  บาท/ปี
– วัตถุอันตราย 500  บาท/ปี
– เมล็ดพันธุ์ควบคุม 100  บาท/ปี
—————————————————————————-
– การขอยกเลิกใบอนุญาตต้องขอยกเลิกก่อนใบอนุญาติจะสิ้นอายุ
– การยื่นคำขอต่อใบอนุญาตต้องยื่นก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ ถ้ายื่นคำขอ
ใบอนุญาตหลังใบอนุญาตสิ้นอายุ จะมีฐานความผิดเปรียบเทียบปรับ ดังนี้
ปุ๋ย : ความผิดครั้งที่ 1     เปรียบเทียบปรับวันละ   50 บาท
ความผิดครั้งที่ 2     เปรียบเทียบปรับวันละ 200 บาท
ความผิดครั้งที่ 3     เปรียบเทียบปรับวันละ 400 บาท
ความผิดครั้งที่ 4     เพิกถอนใบอนุญาต
—————————————————————————-
เมล็ดพันธุ์ : เปรียบเทียบปรับวันละไม่เกิน 100 บาท
เอกสารหลักฐานในการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต :
– ใบอนุญาตฉบับเดิม
– กรอกแบบฟอร์มคำขอต่อใบอนุญาตให้ชัดเจน 
– สำเนาใบประกาศผู้ควบคุมร้าน (กรณีวัตถุอันตราย)
—————————————————————————-
ค่าธรรมเนียม : การขอต่ออายุใบอนุญาติเท่ากับการขอครั้งแรก
และการแจ้งใบอนุญาตสูญหาย ให้แจ้งภายใน 15 วัน
อัตราค่าธรรมเนียมใบแทนใบอนุญาต :
– ปุ๋ย 100  บาท/ปี
– วัตถุอันตราย 500  บาท/ปี
– เมล็ดพันธุ์ควบคุม 50  บาท/ปี
—————————————————————————-

เอกสารดาวน์โหลด

บทบัญญัติเพื่อควบคุมตามพระราชบัญญัติปุ๋ย ดาวน์โหลด

บทบัญญัติเพื่อควบคุมวัตถุอันตรายตามพระราชบัญญัติ
วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 
ดาวน์โหลด

บทบัญญัติเพื่อควบคุมพระราชบัญญัติพันธุ์พืช ดาวน์โหลด

แบบฟอร์มการขอและต่อใบอนุญาต

ปุ๋ย

วัตถุอันตรายทางการเกษตร

เมล็ดพันธุ์ควบคุม

  • คำขอรับใบอนุญาต รวบรวม ขาย นำเข้า ส่งออก หรือนำผ่าน ซึ่งเมล็ดพันธุ์ควบคุมเพื่อการค้า (พพ.1) ดาวน์โหลด
  • คำขอต่ออายุใบอนุญาต รวบรวม ขาย นำเข้า ส่งออก หรือนำผ่าน ซึ่งเมล็ดพันธุ์ควบคุมเพื่อการค้า (พพ.10) ดาวน์โหลด
 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตร
13 ม.6 ต.โรงช้าง อ.เมือง จ.พิจิตร 66000
โทร.056-990035 , 056-990040 โทรสาร 056-990036
Mail : phorc_pct@hotmail.com